حمید سبزیان به نام موسم گل

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ موسم گل از حمید سبزیان

این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ موسم گل از حمید سبزیان قرار داده شد

متن آهنگ حمید سبزیان به نام موسم گل

موسم گل دوره حسن یک دو روز است در زمانه
ای به دل آرایی به عالم فسانه ای که ز تو مانده نکویی نشانه
خاطر عاشقان را میازار خوش نباشد ز معشوقه آزار
گر بسوزد شمع و پروانه را با زبانه چون شود روز شمع و شب را نبینی نشانه
میکشی با تیغ ستم یار خسته خسته دلان یکسره در خون نشسته