برگرد به خدا تو از این دل خسته خبر داری توی خستگیام منو تنها نمیذاری