متن آهنگ احسان خواجه امیری نوشدارو

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ نوشدارو از احسان خواجه امیری

متن آهنگ احسان خواجه امیری به نام نوشدارو

مستو بی جان ای دیوانه خوابت برده در میخانه ای دیوانه
بزنو برقصو بنوش دله منه بی عقلو هوش غمه تو مگر کم شود از دوش
نفسه منو جانه من غمه خوشه پنهانه من
تو همه ی درمانه من ای من ای یار ای عشق
آن دمه خوشه سحر آن که میزند به در کاش خوده خودِ تو باشی
از شرابه در بدن آنچه میرسد به من کاش خوده خودِ تو باشی
کاش خوده خودِ تو باشی کاش خوده خودِ تو باشی
بزنو برقصو بنوش دله منه بی عقلو هوش غمه تو مگر کم شود از دوش
نفسه منو جانه من غمه خوشه پنهانه من تو همه ی درمانه من ای من
ای یار ای عشق
بزنو برقصو بنوش، نفسه منو جانه من
تو همه ی درمانه من ای یار ای عشق