مهر ۱۳۹۹

هرمان به نام حس ناب

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ حس ناب از هرمان این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ حس ناب از هرمان قرار داده شد Continue...

امید جهان به نام قاصد

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ قاصد از امید جهان این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ قاصد از امید جهان قرار داده شد Continue...

تکاوش به نام صبح عشق

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ صبح عشق از تکاوش این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ صبح عشق از تکاوش قرار داده شد Continue...