دی ۱۳۹۹

متیار به نام نم بارون

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ نم بارون از متیار این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ نم بارون از متیار قرار داده شد Continue...

رضا طاهر به نام آسا

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ آسا از رضا طاهر این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ آسا از رضا طاهر قرار داده شد Continue...

رضا طاهر به نام ستمگر

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ ستمگر از رضا طاهر این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ ستمگر از رضا طاهر قرار داده شد Continue...

آژمان به نام واویلاس

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ واویلاس از آژمان این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ واویلاس از آژمان قرار داده شد Continue reading…

محسن مهاجر به نام سازش

استار ۲۰ تقدیم میکند ، متن آهنگ سازش از محسن مهاجر این بار در استار ۲۰ تکست آهنگ سازش از محسن مهاجر قرار داده شد Continue...